EL-KO Usługi Elektryczne

Adrian Kołodziej

Telefon: +48 667 509 117

e-mail: adrian@el-ko.info


Adres

63-421 Przygodzice, ul. Długa 10

NIP: 6222583057

REGON: 300849826Projekt Unijny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: EL-KO Usługi Elektryczne Adrian Kołodziej

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności Firmy EL-KO Usługi Elektryczne, o usługi Odnawialnych Źródeł Energii

Cel Operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług związanych z odnawialnymi źródłami energii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© Munda