EL-KO Usługi Elektryczne

Firma EL-KO Usługi Elektryczne prowadzi swoją działalność od 2008 r.

Zajmujemy się montażem, modernizacją oraz serwisem instalacji elektrycznych, alarmowych, telewizyjnych oraz sieci strukturalnych.

Podstawą działalności firmy jest branża elektryczna.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Projekt Unijny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: EL-KO Usługi Elektryczne Adrian Kołodziej

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności Firmy EL-KO Usługi Elektryczne, o usługi Odnawialnych Źródeł Energii

Cel Operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług związanych z odnawialnymi źródłami energii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© Munda